“കളങ്കമില്ലാത്ത ചിരിയുടെ ഉടമകൾക്കു എന്നും കുഞ്ഞുമുഖങ്ങളാണ്…” നിറമറിയാത്ത ലോകത്തുനിന്നും പുത്തൻ നിറങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്ന അദ്വിക എന്ന കിങ്ങിണിക്ക് ഒരായിരം പിറന്നാൾ ആശംസകൾ
#happybirthday🎂 #birthdaygirl #1stbirthday #1stwishes #pirannalkutty #happyfirstbirthday #firstcake #birthdaywishes🎂 #birthdaysong #advikaa#mobilephotographyindia#lenovok6power#mobilecaptures #blacknwhitephoto#portraitsofkids#photographykids #birthdaysongs#candidphotoshoot #manymanyhappyreturnsoftheday #stayblessed #godblessyou #blacknwhitephotography #followmee #morephotos2come #alwayswelcome #photographyloves #neverendingstory

Source